Warunki adopcji roju

Adoptuj Rój

W chwili obecnej możliwa jest Adopcja Roju w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Fundacja prosi o zgłaszanie  chęci Adopcji w innych województwach celem przygotowania zaplecza pod wykonanie adopcji.

 

Nazewnictwo

„Pień” – kłoda bartna lub ul.

Dzierżawca – osoba Adoptująca Rój

Warunki umowy

 • Instalacja pnia może nastąpić w dowolnie wskazanym miejscu przez dzierżawcę pnia, który posiada prawo/ zgodę  właściciela terenu na jego instalację.
 • W przypadku ogrodzonego terenu – Wolontariusz może dokonać sprawdzenia pnia 2 razy w ciągu roku i należy umożliwić dokonanie  takiego przeglądu wolontariuszowi po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 • W przypadku nieogrodzonego terenu – Wolontariusz może dokonać sprawdzenia pnia dowolną ilość razy również bez konieczności informowania dzierżawcy.
 • Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji, oraz wybierania miodu osobom trzecim nie związanym z Fundacją.
 • Pozyskany przez Fundację miód będzie przekazany okolicznym domom dziecka z czego Fundacja zda stosowną relację.
 • Wybieranie miodu wyłącznie przez naszego wolontariusza jeden raz w ciągu roku podczas 2 przeglądu w niewielkiej tylko ilości, pod warunkiem zachowania siły i dobrej kondycji rodziny pszczelej zgodnie z zasadami bartnictwa.
 • Fundacja na życzenie przekazuje zebrany miód dzierżawcy w symbolicznej ilości.
 • Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń odnośnie zasad instalacji, wykorzystania pnia, osiedlania i hodowli pszczół.
 • Instalacja pnia wiąże się ze zgłoszeniem takiego faktu do Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego ze wskazaniem miejsca jego usytuowania. Fundacja przygotuje stosowne zgłoszenie, które winien wypełnić i zgłosić dzierżawca.
 • W razie naruszenia regulaminu, lub stwierdzenia zagrożenia dla pszczół Fundacja ma prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny, co skutkuje pozbawieniem pnia wraz z pszczołami w trybie natychmiastowym, oraz brakiem możliwości zwrotu poniesionych kosztów na rzecz dzierżawcy.
 • Dzierżawca zapoznał się i ma świadomość  z przebiegu procesu rojenia się pszczół,  zna jego konsekwencje i ponosi w związku z tym pełną odpowiedzialność.
 • Dzierżawca zwalnia Fundację z odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane ewentualnymi pożądleniami i skutkami nimi wywołanymi.
 • W razie kradzieży ula bądź kłody dzierżawca ma obowiązek zgłosić taki fakt do miejscowego Komisariatu Policji, oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu takiego samego ula, bądź kosztów produkcji kłody.
 • Fundacja bez podania przyczyny może odmówić wykonania usługi Adopcji Roju.

 

Opłaty

Darowizna z tytułem wpłaty: “Adoptuj Rój”

Wykonanie Kłody

Bankowe polecenie zapłaty

 •  instalacja Pnia jest odpłatna i wynosi – xx
 • instalacja Ula jest odpłatna i wynosi – xx

 

Wykonanie umowy

Po podpisaniu umowy i wniesieniu stosownej darowizny Fundacja przystępuje do wykonania kłody bartnej i niezwłocznej instalacji pnia. Czas realizacji jest ustalany indywidualnie.

 

Wypowiedzenie umowy

 

 

Możesz stać się częścią wielkiego przedsięwzięcia ratowania pszczół w przyrodzie adoptując rój, lub zostać aktywnym wspierającym darczyńcom. Możesz zostać bohaterem ratującym pszczoły i obserwać życie zapylaczy, kiedy tylko będziesz miał na to ochotę.

Razem Twórzmy naszą Nową Ziemię!